آرامگاه شاعران پارسی گوی خراسان

آرامگاه شاعران پارسی گوی خراسان

این مکان در ضلع شمال شرقی بلوار پردیس و مشرف به میدان ورودی آرامگاه فردوسی واقع گردیده و مزار شاعران معاصر خراسان است.

یکشنبه 16 اردیبهشت 1397
6977

طرح آرامگاه در سال 1378 شمسی تهیه گردیده و بنای نمادین آن مشتمل بر استوانه ای آراسته به اشعار حکیم توس می باشد. خاک این محوطه با وسعت تقریبی 2000 متر مربع تا سال 1378 شمسی شعرای صاحب نامی را در آغوش گرفته است.

نظر بدهید